Tiến hóa bản Khải Giáp Dũng Sĩ (进化版/超可动 铠甲勇士人偶)

"Tiến hóa bản" (进化版), gọi tắt: THB, là những thiết kế chính thức của Khải Giáp Dũng Sĩ, có tạo hình phá cách, thay đổi dựa trên ý tưởng thiết kế gốc của nhân vật trên phim.
LƯU Ý:
  • Không phải tất cả thiết kế THB đều được làm thành đồ chơi.
  • Tiến hóa bản là một hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng Sĩ IGS".
  • Tiền thân của dòng đồ chơi THB là dòng "Siêu phỏng chân" (超仿真). Các mẫu Siêu phỏng chân sẽ được liệt kê bên dưới, tuy nhiên chúng không thuộc dòng THB.
  • Năm công bố/phát hành THB có thể không trùng với năm phát sóng của phim.

DANH SÁCH CÁC THIẾT KẾ TIẾN HÓA BẢN

Siêu phỏng chân: Chiến Thần Hình Thiên (2012)
Tái bản: 2020

Siêu phỏng chân: Tu La Hiệp (2012)
Tái bản: 2020

Tiến hóa bản: Khải Giáp Dũng Sĩ Tsunami (2014)
Tái bản: 2022

Tiến hóa bản: Khải Giáp Dũng Sĩ Tornado (2014)
Tái bản: 2022

Tiến hóa bản: Khải Giáp Dũng Sĩ Cliff (2014)
Tái bản: 2022

Tiến hóa bản: Khải Giáp Dũng Sĩ Techno (2014 - chỉ trưng bày)

Tiến hóa bản: Khải Giáp Dũng Sĩ Atlas (2014 - chỉ trưng bày)

Tiến hóa bản: Bổ Tướng Khải Giáp (2016 - trên bản vẽ)

Tiến hóa bản: Bổ Tướng Carbon (2016)
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Chiến Soái Khải Giáp (2016)
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Bổ Vương Khải Giáp (2016)
Tái bản: 2019
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Viêm Long Hiệp (2017)
Tái bản: 2019
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Đế Hoàng Hiệp (2017)
Tái bản: 2019
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Liệp Khải Mã Soái (2017)
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Liệp Khải Ưng Soái (2017)
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Liệp Khải Lang Soái (2020)
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Liệp Khải Tượng Soái (2020)
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Chiến Thần Hình Thiên (2021)
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Tu La Hiệp (2021)
Là hình thái nâng cấp trong game "Khải Giáp Dũng IGS"

Tiến hóa bản: Khải Giáp Dũng Sĩ Techno 2.0 (2022 - chỉ trưng bày)
Tiến hóa bản: Khải Giáp Dũng Sĩ Atlas 2.0 (2022 - chỉ trưng bày)